Egyptian Gold Earrings

Egyptian Gold Earrings


Gold tassle detail.